2. KATEGORİ BAŞVURULARI 14 KASIM 2023’TE BAŞLADI

 

2. Kategori kapsamında tahsis edilecek “a.tr” uzantılı alan adları için 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilmiştir.

 

Bu kapsamda 2. Kategorinin tamamlanmasında üç aylık bir süre öngörülmüş olup 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren 14 Aralık 2023 tarihine kadarki bir aylık süreçte başvurular alınmış (başvuru ile birlikte sayılan niteliklerin karşılandığına dair belgeler de iletilmiştir) ve 14 Aralık 2023 ile 14 Şubat 2024 arasındaki iki aylık süreçte ise değerlendirme ve tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Meslek Kuruluşları:

 

Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan kamu tüzel kişilikleridir.

 

 

Kamuya Yararlı Dernekler:

 

Dernekler Yönetmeliği’nde “Kamu yararına çalışan dernekler, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. Aynı Yönetmelik kapsamında Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin kararın İçişleri Bakanlığı’nca ilgili valiliğe bildirildiği ve valilik tarafından başvuru sahiplerine tebliğ edildiği düzenlenmiştir. Kamu yararına çalışan dernekler listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar:

 

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunda “Gelirlerinin en az üçte ikisini nev’i itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınabilir.” hükmü yer almaktadır.

Vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesine erişmek için tıklayınız.

 

İşçi ve İşveren Meslek Kuruluşları:

 

İşçi ve işveren meslek kuruluşları, çalışma yaşamıyla ilgili işçi ve işverenlerin çıkarlarını temsil eden ve savunan, çalışma koşulları, işçi hakları, işveren hakları gibi konularda çalışan örgütlerdir. İşçi ve işveren meslek kuruluşları listesine ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

İnternet Alan Adı Sahiplerinin Yapacağı İşlemler

 

2. Kategori kapsamına giren alan adı sahipleri “a.org.tr” yapısındaki alan adının bulunduğu kayıt kuruluşundan başvuru kodu talep eder. Başvuru kodu kullanılarak tercih ettikleri kayıt kuruluşu aracılığıyla (“a.tr” başvurusunun hizmet alınan kayıt kuruluşundan yapılması zorunlu değildir) 2. kategori kapsamına girdiklerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeler ile başvuru yapar. TRABİS tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun taraflara “a.tr” yapısındaki alan adları tahsis edilir.

 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

a.tr” yapısındaki alan adı 1. Kategori kapsamındaki öncelikli grupta tahsis edildiyse farklı bir kullanıcıya tahsis edilemeyecektir.

 

Yukarıda açıklamaları yer alan taraflar haricindeki taraflara (yukarıda sayılan niteliklere sahip olmayan “org.tr” sahiplerine) 3. Kategori kapsamında “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr” ve “com.tr” uzantılarının ardından tekrar öncelik verilecektir. Bu nedenle 2. Kategori kapsamında öncelikli gruplarda yer almayan “org.tr” sahiplerinin bu kategoride başvuru yapmaması gerekmektedir.